Header
Samenwerken aan de inrichting van de openbare ruimte

Secties

Sectie: FiPaVo

De sectie Fipavo bestaat uit fabrikanten en leveranciers van fietsparkeervoorzieningen die toonaangevend zijn op de Nederlandse markt.
De sectie heeft tot doel de collectieve belangen van de leden op het gebied van fietsparkeervoorzieningen te behartigen.

De sectie Fipavo heeft de volgende doelstellingen:

  • Belangenbehartiging op het terrein van fietsen, fietsparkeervoorzieningen, en andere fiets, parkeer en mobiliteit gerelateerde onderwerpen.
  • Het bieden van een netwerkplatform voor de leden.
  • Fungeren als informatie/kennisplatform voor de bij haar aangesloten leden en voor potentiële afnemers.
  • De markt voor fietsparkeervoorzieningen te vergroten door gerichte belangenbehartiging, zonder dat er sprake is van enig individueel commercieel belang.
  • Het onderhouden van een benchmark.
  • Het onderhouden van contacten met relevante instanties.
  • Ondersteuning geven aan het onderhoud en continuïteit van de norm voor Fietsparkeur.
  • Invulling geven aan de bestuursfuncties binnen de stichting Fietsparkeur.
  • De afvaardiging verzorgen voor college van deskundigen van de stichting Fietsparkeur.

Bekijk de leden van de sectie Fipavo

 

Sectie: Afvalbakken

De sectie ‘Afvalbakken’ van de Vereniging Straatmeubilair wil een belangrijke rol spelen in het terugdringen van zwerfafval. De leden, producenten en leveranciers van afvalbakken voor de openbare ruimte, vertegenwoordigen 80% van de Nederlandse markt in afvalbakken.

Aan welke eisen moeten afvalbakken voldoen? Hoe voorkom je dat mensen afval op straat gooien? Over deze vragen denken producenten en leveranciers van afvalbakken voor de openbare ruimte graag mee. Zij bundelen de krachten in een eigen sectie binnen de Vereniging Straatmeubilair. Zo zijn zij een betere gesprekspartner voor ministeries, provinciale en gemeentelijke overheden, afvalinzamelaars en -verwerkers.

Naast deze adviesfunctie voor externe partners, biedt de nieuwe sectie een netwerkplatform voor de deelnemers. Samen vertegenwoordigen de zes leden bij de start van dit initiatief al circa 80% van de Nederlandse markt in afvalbakken. Kennis- en ervaringuitwisseling moet leiden tot hanteerbare en functionele criteria voor afvalbakken.

Bekijk de leden van de sectie Afvalbakken

Plastics uit zwerfafval kunnen uiteindelijk in de voedingsketen belanden en via die weg ook in uw lichaam.
Plastic zwerfafval dat in de zee terecht komt is een groeiend probleem voor de mens omdat deze via micro organismen in zeer kleine stukjes in de voedingsketen terecht komt. Het zwerfafval belandt via de straat in sloten, kanalen, rivieren en zo uiteindelijk in de zee. Zo is uit metingen onder andere gebleken dat via de Maas ca. 15.000 items per uur getransporteerd worden. (Kastoro Consulting, 2013)

Rapport
In het rapport, Plastic Marine Litter, wordt zwerfafval op land als één van de grootste veroorzakers genoemd van de plastic soup in de Noordzee.

 
i15245 www IMSA report Plastic Soup North Sea